Het Reglement

1. De Willem Breuker Prijs wordt tweejaarlijks beschikbaar gesteld door het bestuur van de Willem Breuker Stichting, hierna te noemen: het bestuur.

2. De Prijs is bestemd voor een componist of uitvoerend musicus die een uitzonderlijke en stimulerende bijdrage heeft geleverd aan de gecomponeerde of geïmproviseerde muziek. Ook een persoon die op het gebied van de programmering of organisatie van de gecomponeerde en/of geïmproviseerde muziek een soortgelijke bijdrage heeft geleverd, kan voor de Prijs in aanmerking komen.
De Prijs dient te worden toegekend aan een in Nederland woonachtige en werkzame kandidaat.

3. Het bestuur stelt de hoogte van het geldbedrag voor de Prijs vast. Daarnaast ontvangt de laureaat een plastiek dat speciaal voor de Willem Breuker Prijs is ontworpen.

4. Het bestuur benoemt voor de voordracht van de prijs een jury, die bestaat uit drie deskundigen op het gebied van de gecomponeerde en/of geïmproviseerde muziek, te weten:
a. een componist;
b. een uitvoerend musicus;
c. een algemeen deskundige (bijvoorbeeld een programmeur of journalist)
Bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van de jury.

5. De jury komt ten minste eenmaal in vergadering bijeen.

6. Elk van de juryleden stelt voordien een lijst op van enkele kandidaten die voor toekenning van de prijs in aanmerking kunnen komen. Deze lijsten vormen het uitgangspunt voor het juryberaad, dat moet resulteren in een voordracht.
De jury brengt haar voordracht uit in een juryrapport binnen de door het bestuur gestelde termijn.

7. Indien bij het juryberaad geen overeenstemming kan worden bereikt, geeft de jury haar opdracht terug aan het bestuur. Het bestuur zal in dit geval een nieuwe jury samenstellen.

8. De juryvoordracht vormt de basis voor het uiteindelijke bestuursbesluit tot de toekenning van de prijs.

9. Uitsluitend het bestuur is bevoegd de winnaar van de prijs en het juryrapport bekend te maken.

10. De uitreiking van de Willem Breuker Prijs vindt één keer per twee jaar plaats op of omstreeks 4 november, de geboortedatum van Willem Breuker.

11. Tegen de beslissing over de toekenning van de Willem Breuker Prijs kan geen bezwaar worden gemaakt.

Dit reglement is opgemaakt in voorjaar 2017 door Henriëtte Kropman en Rien de Reede