WBK, De Vuyle Wasch, music theatre, text Lodewijk de Boer and WB, music WB, directed by Lodewijk de Boer and Mady Misset, performers Frans Mulder, Sylvia Alberts, Yamaika Lempers, Walter van Canoy, Wim de Meyer and Maartje Seyferth. Photos: 1980 De Vuyle Wasch